Polityka prywatności i pliki cookie

Polityka prywatności

  Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych wszelkich użytkowników serwisu internetowego działającego pod adresem: https://seeyoo.pl, https://www.formaster.com, http://blog.dafi.pl/, https://dafi.pl, http://www.salon.dafi.pl/, https://dafi.info/, http://wodazmagnezem.pl/, ogrzewacze.dafi.pl, http://dafi-heaters.com/, dbamosmak.pl/, http://jakdwiekrople.pl/, http://dafisystems.pl lub https://sklep.dafi.pl (sklep internetowy), użytkowników aplikacji mobilnej „Moje Dafi” oraz innych kategorii osób wskazanych w niniejszej Polityce, spółkę Formaster tj.:

 1. Formaster S.A. z siedzibą w Kielcach (25-818), ul. Fabryczna 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000080942, NIP: 9590122245, REGON: 290670483 (dalej również jako „Usługodawca”).

- dalej również każda z osobna jako „Administrator”.

  • §1 Definicje

 

 1. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Serwis – serwis internetowy w domenie formaster.com lub dafi.pl oraz innych wymienionych niniejszej polityce prywatności.
 4. Aplikacja – aplikacja mobilna Usługodawcy pod nazwą „Moje Dafi”.
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, korzystająca z Aplikacji lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności oferowanych przez Usługodawcę.
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu lub do Aplikacji.

 

  • §2 Postanowienia Ogólne

 

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam Danych osobowych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu Danych osobowych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, tj. z RODO, z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), a także wszelkimi innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez podane przez Użytkownika informacje lub
  2. poprzez gromadzenie plików cookies.
 1. Dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach danego formularza wypełnianego w związku z korzystaniem z Serwisu lub Aplikacji są przetwarzane wyłącznie w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego i są traktowane jako poufne oraz nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 2. W ramach Serwisu i Aplikacji, wykorzystujemy unikalne, stałe identyfikatory urządzeń dla celów diagnostyczno-statystycznych - narzędzia monitorujące aplikacje (czy pojawiają się błędy, jeśli tak, to na jakich urządzeniach itp.), wykorzystujemy Android Advertising ID (platforma Android) i identifierForVendor (platforma iOS).
 3. Pozyskane Dane osobowe nie zostaną w jakikolwiek sposób udostępnione osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 

 • §3 Informacje dot. przetwarzania Danych osobowych
 • Kto i w jakich celach przetwarza dane osobowe?

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę w następujących celach:
  1. w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, wykonania, zmiany bądź rozwiązania jakiejkolwiek umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, w tym w szczególności umowy obejmującej korzystanie z Aplikacji, umowy związanej ze złożeniem zamówienia w Sklepie internetowym, bądź innej umowy dotyczącej usług świadczonych na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w ramach Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  2. w celach niezbędnych do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 12 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), oraz z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
  3. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności:
   1. prowadzenia marketingu produktów i usług Usługodawcę w trakcie trwania umowy zawartej z Użytkownikiem;
   2. prowadzenia analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu;
   3. dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z zawartych umów;
   4. udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego zawartego w Serwisie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  4. w celu zgodnym z dobrowolną zgodą wyrażoną przez Użytkownika na przetwarzanie jego / jej danych osobowych, m.in. w przypadku zapisania się przez Użytkownika do newslettera, do programów lojalnościowych, czy też wyrażenia zgody na udział w konkursach i akcjach marketingowych (wskazanej precyzyjnie w regulaminie dot. konkretnego konkursu lub akcji marketingowej) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 1. Usługodawca przetwarza również Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Usługodawcy prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Usługodawcy oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.
 1. W przypadku, gdy jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, która zawarła umowę z Administratorem lub zostały wobec Pana/Pani podjęte działania przed zawarciem umowy na Pana/Pani żądanie, Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Formaster, która jest stroną zawartej z Panem/Panią umowy lub która podjęła wobec Pana/Pani działania przed zawarciem umowy na Pana/Pani żądanie. W takiej sytuacji, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane.
  1. w celach niezbędnych do wykonania umowy zawartej przez Pana/Panią z Administratorem lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności zapewnienie z Panem/Panią kontaktu przed zawarciem umowy oraz w okresie trwania umowy, a także ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. W przypadku, gdy jest Pan/Pani osobą uprawnioną do reprezentowania, osobą kontaktową lub inną osobą ze strony podmiotu, który zawarł umowę z Administratorem lub inną osobą biorącą udział w wykonaniu umowy z Administratorem, to Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Formaster, która jest stroną umowy zawartej z podmiotem, o którym mowa powyżej. W takiej sytuacji, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności zapewnienie kontaktu z podmiotem będącym stroną umowy zawartej z Administratorem, weryfikacja czy osoba, która kontaktuje się z Administratorem, jest uprawniona do podejmowania czynności w imieniu tego podmiotu, prawidłowa realizacja umowy zawartej z Administratorem oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  2. w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.


Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

 1. Administrator dochowuje należytej staranności, aby przetwarzane Dane osobowe były zawsze merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez następujące okresy:
  1. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani dobrowolnie udzielonej zgody, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach;
  2. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  3. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  4. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w tych celach, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  5. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.


Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma następujące prawa.
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, obejmujące prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do nich, informacji wskazanych w pkt 41 Polityki prywatności oraz otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych, obejmujące prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych:

   Prawo do usunięcia danych osobowych przysługuje, jeżeli:

   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   3. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów, i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
   4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator;
   6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku.

   Prawo do usunięcia danych nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne:
   1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
   2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
   3. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
   4. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
    
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  5. prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi – w zakresie przetwarzania danych na podstawie Pana/Pani zgody i w celach niezbędnych do wykonania umowy oraz przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie:
   1. przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   2. przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt pod adresem: rodo@formaster.com.
 2. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami prawa.


Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

 1. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkował m.in. brakiem możliwości świadczenia usługi, jeżeli zgoda jest warunkiem świadczenia tej usługi.
 1. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem.
 2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, to podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 3. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tych celów.


W jaki sposób można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych?

 1. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, możesz się kontaktować z Administratorem poprzez adres e-mail lub drogą pocztową:
  1. Formaster S.A. z siedzibą w Kielcach (25-818), ul. Fabryczna 24 lub drogą elektroniczną pod adresem: rodo@formaster.com.
 2. Kontakt z osobą wyznaczoną przez Administratora do spraw związanych z ochroną danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@formaster.com.


Komu będą przekazywane dane osobowe?

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być - tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie - podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora, w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, marketingowe, prawne, kurierskie, dostawcy usług IT, przewoźnicy oraz dostawcy innych usług dodatkowych związanych ze świadczeniem przez Administratora usług w ramach Serwisu lub Aplikacji.
 2. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.


Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

 1. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 2. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.


§4. Procedura realizacji praw osób, których dotyczą dane osobowe.

 1. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do Administratora z wnioskiem o realizację praw wskazanych w punktach 20 Polityki prywatności.
 2. Powyższe wnioski będą realizowane przez Administratora z uwzględnieniem przepisów RODO. Powyższe oznacza, że w przypadkach wymienionych w przepisach RODO prawa wskazane w punktach 20 Polityki prywatności mogą nie przysługiwać osobie, której dotyczą dane osobowe albo wniosek będzie realizowany za odpłatnością mającą na celu pokrycie kosztów jego realizacji.
 3. Wniosek należy złożyć pisząc na adres: rodo@formaster.com.
 4. W przypadku braku przetwarzania przez Administratora danych osobowych Wnioskującego (z wyłączeniem przetwarzania danych osobowych na potrzeby samego wniosku) Wnioskujący zostanie o tym poinformowany, a dane Wnioskującego pozyskane w wyniku złożenia wniosku zostaną niezwłocznie usunięte.
 5. Administrator niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację o wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.
 6. Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości Wnioskującego. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność, może oznaczać brak realizowania przez Administratora złożonego wniosku, o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
 7. Administrator przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na wniosek w terminie najpóźniej 3 (trzech) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Administratora dużego nakładu pracy) powyższy termin może ulec wydłużeniu do 2 (dwóch) miesięcy, o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
 8. W ramach realizacji prawa dostępu do danych Wnioskującemu wskazuje się jego dane podlegające przetwarzaniu, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu oraz następujące informacje:
  1. cel przetwarzania;
  2. kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu;
  3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  4. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób ustalania tego okresu;
  5. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą;
  6. prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w przypadku, gdy takie prawo przysługuje);
  7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle;
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W przypadku realizacji prawa dostępu do danych oraz prawa do ich przenoszenia do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.
 10. Wszelkie skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury prosimy składać na adres odpowiednio (w zależności od Administratora):
  1. Formaster S.A. z siedzibą w Kielcach (25-818), ul. Fabryczna 24 lub drogą elektroniczną pod adresem: rodo@formaster.com.
 11. Skarga zostanie rozpatrzona niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia jej doręczenia o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Wnioskujący jest również informowany o fakcie otrzymania skargi. Informacja na temat skargi jest zamieszczana w ewidencji prowadzonej przez osobę wyznaczoną do spraw związanych z ochroną danych osobowych.


§5. Pliki cookies

 1. Serwis używa plików cookies. Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Usługodawca wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.
  Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu. Usługodawca wykorzystuje te pliki do:
  1. możliwości logowania i utrzymywania sesji Użytkownika na każdej kolejnej stronie Serwisu;
  2. dopasowania zawartości strony internetowej Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego Urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  3. tworzenia anonimowych statystyk (z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  4. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp;
  5. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowej Serwisu.
 5. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o Użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronach Serwisu
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów Usługodawcy Serwisu, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej administrowanej przez partnerów Usługodawcy Serwisu, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 8. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na Urządzeniu Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na Urządzenia Użytkownika.
 9. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
 10. Usługodawca Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


§6. Marketing bezpośredni

 1. Prowadzenie marketingu bezpośredniego przez spółkę Formaster może odbywać się poprzez przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz przez telefon (dot. aplikacji mobilnej „Moje Dafi”).
 2. Spółka Formaster może przesyłać Panu/Pani informacje o swoich produktach i usługach co do zasady w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie.
 3. Przesyłanie informacji o produktach i usługach spółki Formaster za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz udostępnienia adresu poczty elektronicznej.
 4. Przedstawienie informacji o produktach i usługach spółki Formaster poprzez kontakt telefoniczny wymaga wyrażenia przez Pana/Panią zgody na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego oraz udostępnienia numeru telefonu.
 5. . Jeżeli nie chce już Pan/Pani otrzymywać informacji o produktach i usługach spółki Formaster, może Pan/Pani wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.


§7. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany w Polityce Prywatności w związku z rozwojem technologii internetowej, ewentualną zmianą prawa w zakresie ochrony danych osobowych lub rozwojem Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności w ramach Serwisu.Polityka prywatności -  do pobrania PDF